Inkomsten blijven dalen

Er wordt hard gewerkt aan de jaarrekening van het Missieburo 2015. Helaas moet worden geconcludeerd dat de dalende lijn van de afgelopen jaren zich ook in het afgelopen jaar voortzet. De opbrengsten van onze nieuws-brief zijn in 2015 hoger dan die van het jaar daarvoor, maar de opbrengsten van acties, algemene giften en beleggingen zijn lager. In totaal zijn de inkomsten met 16% gedaald (€ 634.588 in 2014, € 531.868 in 2015). Hiervan is € 574.790 aan de doelstellingen van de stichting besteed waardoor het werkjaar 2015 uiteindelijk negatief is afgesloten, net als het voorgaande jaar (2014)! In de volgende editie van onze nieuwsbrief zullen wij een uitgebreider financieel overzicht geven.

Het beleidsplan van de Dienst Missie en Missionaire Vorming, waartoe ook het Missieburo behoort, is in grote lijnen klaar. Hierin worden niet alleen de verschillende ‘speerpunten’ voor de komende jaren verwoord, maar ook worden nieuwe activiteiten genoemd, die tot doel hebben de inkomsten van de stichting te verhogen. Één van de belangrijkste speerpunten is het aantal verstrekte leningen (Mgr. Feronfonds) aan bisdommen in de Missie voor de realisatie van ‘geld genererende’ initiatieven te vermeerderen. Daar waar het mogelijk is, willen wij de aanvrager niet meer benaderen als ontvanger maar meer als gelijkwaardige ‘zakenpartner’, met wie wij een financierings-contract durven aan te gaan. In plaats van doneren aan een project, willen wij nu investeren in een lokaal initiatief. Wij zijn van mening dat je hiermee meer respect toont voor je relatie in de Missie!

In het beleidsplan worden ook diverse opties genoemd om te proberen de dalende lijn van de inkomsten te keren, o.m. het (intensievere) gebruik van de ‘social media’ (zoals Facebook). Zodra het beleidsplan door de staf van het bisdom is vastgesteld, zal deze op onze website gepubliceerd worden. Ook willen wij onze eigen achterban inzetten als ambassadeur om nieuwe donateurs te werven. Wij hopen dat men aan deze oproep gehoor zal geven.

www.missieburo.nl